top of page
اطلاعات در مورد تجدید نظر

🇬🇧 آیا تصمیم منفی دریافت کردید؟ بسته به رویه ای که در آن هستید، بین 5 تا 30 روز فرصت دارید تا به این تصمیم در دادگاه اداری سوئیس اعتراض کنید. لطفا درخواست دسترسی به فایل های شما بلافاصله پس از دریافت تصمیم، به طوری که اطلاعات مربوطه را برای نوشتن درخواست تجدیدنظر ارائه دهید. بلافاصله با وکیل خود تماس بگیرید یا a مرکز کمک های حقوقی. اگر AsyLex ظرفیت دارد، خوشحال می‌شویم در مورد درخواست تجدیدنظر به شما کمک کنیم. لطفاً به این واقعیت توجه داشته باشید که درخواست تجدیدنظر و همچنین هر پیوست باید به زبان آلمانی، فرانسوی یا ایتالیایی باشد (ضمائم احتمالاً به زبان انگلیسی).

🇩🇪 Haben Sie einen negativen Entscheid erhalten? Sie haben nun je nach Verfahren 5 bis 30 Tage Zeit, um Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht einzureichen. Bitte reichen Sie sofort nach Erhalt des Entscheides einAkteneinsichtsbegehrenein, damit die für eine Beschwerde notwendigen Unterlagen vorliegen. Kontaktieren Sie für die Beschwerde Ihren Anwalt / Ihre Anwältin oder eineBeratungsstelle. Sofern AsyLex Kapazität hat, übernehmen wir dies auch gerne für Sie. Bitte beachten Sie, dass die Beschwerde sowie sämtliche Beilagen auf Deutsch, Französisch oder Italienisch (Beilagen allenfalls auch auf English) abgefasst sein müssen.

🇫🇷 Avez-vous reçu une reponse négative؟ Selon la procédure dans laquelle vous vous trouvez, vous avez entre 5 à 30 jours afin de faire recours auprès du Tribunal administratif fédéral. Veuillez demander پرونده accès à votre immédiatement après l'obtention de la decision، afin d'avoir toutes les informations pertinentes pour formuler un recours. Contactez immédiatement votre avocat ou un خدمات مشاوره حقوقی. Si AsyLex dispose des capacités, nous serions heureux de vous aider avec votre recours. Veuillez prendre note que le recours ainsi que toutes les annexes doivent être fournies en allemand, français ou italien. Il ya possibilité de fournir des annexes englais.

🇮🇹 Hai ricevuto una تصمیم منفی؟ رویه دوم در cui ti trovi، hai da 5 a 30 giorni per ricusare la تصمیم گیری در مقابل alla Corte Amministrativa Svizzera. به دلخواه richiedi di accedere alla tua pratica subito dopo avere ricevuto la تصمیم، così che tu sia in grado di fornire le rilevanti informazioni per stilare un appello. Contatta immediatamente il tuo avvocato oppure un مرکز حقوقی کمکی. Se AsyLex avrà risorse disponibili, saremo lieti di aiutarti con il tuo appello. Tieni presente che l'appello، così come ogni eventuale allegato، deve essere in tedesco، francese oppure italiano (allegati possibili in English).

آیا تصمیم منفی دریافت کرده اید؟ شما 5 تا 30 روز قبل برای درخواست نظر در دادگاه اداری سویس شکایت کنید. لطفاً از طریق اطلاعات مربوط به ارسال درخواست نظر را ارائه دهید. درین صورت یا نهاد با وکیل خود یک مرکز پشتیبانی حقوقی تماس بگیرید. در صورت توان و داشتن وقت، ما خوشحال شدم که به صورت رایگان برای درخواست نظر نظرتان، شما را کمک کنید. لطفا در نظر داشته باشید که هر ضمیمه باید به یکی از زبان های آلمانی، فرانسوی یا ایتالیایی باشد (همچنان ممکن است به زبان انگلیسی باشد).

هل کان القرار الذی تلقیته لطلب لجوئک سلبیاً؟ لديك ما بين 5 إلى 30 يوماً للطعن بالقرار امام المحكمة الإدارة السويسرية رجاءً اطلب الوصول الی ملفک فور استلامك القرار اتصل بمحاميك حتي يقدم لك المعلومات عن كتابة الاستيناف مركز المساعدة القانونية. إذا كانت لدى أسيليكس القدرة، سنكون سعداء لمساعدتك مجاناً باستئنافك للقرار. ونحيطكم علماً بأن الاستيناف وكذلك أي مرفقات يجب أن تكون باللغة الألمانية أو الفرنسية أو الإيطالية (المرفقات ممكن باللغة الإنجليزية).

ኣሉታዊ መልሲ ናይ ዑቅባ ሕቶ መጺካ ፣ ብ ናትካ መስርሕ መስርሕ መሰረት 5 ክሳብ 30 መዓልቲ ዘሎ ግዜ ኣብ ስዊዝ ምምሕዳራዊ ቤት ፍርዲ ናይ ይግባይ መሰል ኣለካ።። ኣብዚ ሊንክ ብ ምጥዋቅ ወረቀትካ ክርአ ሕተት_cc781905-5cde-3194-bb35c-13ወረቀትካ ክርአ_CC781905-5CDE-3194-BB3B-136BAD5CF58D_ ብዝቀልጠፈ ኣብ መልሲ ግዜ ምእንቲ ምእንቲ ይግባይ ምባል ዘድልየካ ሓበሬታ ሒዝካ መሰልካ።።። ከምኡ ውን ጠበቃኻ ብ ዝቀልጠፈ ርኸቦ ወይ ውን ኣብዚ ሊንክ ብ ሓገዝ ሕተት ሕተት ናይ ናይ ሓገዝ ኣድራሻታት. ንሕና ኣኽእሎ ተሊና ብ ነጻ ክንሕግዘኩም ድልዋት ኢና። ኣብዚ ክፍለጥ ዘለዎ ናይ ይግባይ ሕቶኻን ተወሳኺ ዶኮሜንትኻን ብ ጀርመን ፍረንች ወይ ውን ጥልያን ጥልያን ኣለዎ (ዶኮሜንት ምናልባት ብ ኢንግልሽ ተኾነ ኣየጸግምን እዩ)።

bottom of page