top of page
شرایط و ضوابط عمومی اسیلکس

1. اسیلکس تمام خدمات خود را بھ پناھندگان بھ صورت رایگان ارائھ می دھد. در صورت سوء استفاده قرار گرفتن خدمات ما، اسیلکس حق درخواست خسارت را دارد.

2. اسیلکس خدمات خود را در قدم اول آنلاین ارائھ می دھد. مشاوره و پشتیبانی شخصی بر اساس ظرفیت بصورت منفردانھ ارائھ می گردد. ھیچ ادعایی برای مشاوره وجود ندارد. کارکنان اسیلکس خدمات خود را بھ اسیلکس در مطابقت با قوانین سویس با مراقبت و محرمانھ ارائھ می کنند.

3. اسیلکس حق دارد تا بھ وکالت ھای در حال انجام در ھر زمانی بنابر دلایل مھم پایان دھد. از دست دادن اعتماد )بھ عنوان مثال بھ دلیل ارائھ اطلاعات غلط توسط مؤکل(، نبود ظرفیت زمانی و علائم رفتار احتمالی جنایی مؤکل از جملھ دلایل مھم بشمار می روند.

4. مؤکل موافق است کھ تمام اظھارات وی بھ اسیلکس درست میباشد.

 

5. شخص مؤکل مسئول تمام ھزینھ ھای ناشی از ارتباط وی با وکیل و ھمچنین ھزینھ ھای دادرسی میباشد.

 

6. در جریان وکالت از مواد قوانین سویس استفاده می شود. در صورت اختلاف، دادگاه ھای مرکزی بجای اسیلکس

مسئول ھستند.

7. شرایط و ضوابط کنونی برای ھر مؤکل قبل از امضای وکالت نامھ بھ صورت آنلاین در دسترس میباشد. شرایط و ضوابط را ممکن است ذخیره و یا چاپ کنید.

8. نسخھ ھای آلمانی شرایط و ضوابط عمومی و وبسایت www.AsyLex.ch الزام آور ھستند، این ترجمھ فقط برای درک بھتر مؤکل میباشد.

9. شرایط و ضوابط عمومی اسیلکس برای ھمیشھ در وبسایت www.AsyLex.ch در دسترس است و در صورت لزوم می توانند توسط اسیلکس اصلاح شوند. تغییرات در شرایط و ضوابط عمومی بلافاصلھ در روز انتشار آنھا روی وبسایت www.AsyLex.ch در دسترس قرار خواھد گرفت. تداوم استفاده مؤکل از خدمات اسیلکس پس از اعمال تغییرات در شرایط و ضوابط عمومی بھ معنی رضایت وی با شرایط جدید تلقی می گردد.

10. در صورتی کھ یکی از مقررات این شرایط و ضوابط عمومی غیرقانونی باشد، بر اعتبار سایر مقررات تاثیر نمی گذارد.

11. اطلاعات موجوده در وبسایت asylex.ch مشاوره قانونی نیست، بلکھ اطلاعات عمومی میباشد. برای مشاوره حقوقی فردی، باید بھ طور مستقیم از طریق فیسبوک اسیلیکس یا ایمیل آدرس info@asylex.ch تماس بگیرید.

مقررات حفظ حریم خصوصی اسیلکس

لطفاً با سیاست حفظ حریم خصوصی ما (اینجا) مشورت کنید.

آخرین تغییر: 12 سپتامبر 2023.

bottom of page