top of page
اطلاعات در مورد درخواست برای بررسی مجدد

🇬🇧 آیا تصمیم پناهندگی شما مدتی پیش گرفته شد اما در طی 30 روز گذشته شرایط به طور قابل توجهی تغییر کرده است یا ممکن است شما با مدارک جدیدی ارائه دهید؟ در این صورت ممکن است حق درخواست تجدید نظر در تصمیم پناهندگی را داشته باشید. بلافاصله با وکیل خود تماس بگیرید یا a مرکز کمک های حقوقی. در صورتی که AsyLex ظرفیت دارد، خوشحال می شویم که در درخواست شما برای بررسی مجدد به شما کمک کنیم. لطفاً به این واقعیت توجه داشته باشید که درخواست و همچنین هر پیوست باید به زبان آلمانی، فرانسوی یا ایتالیایی باشد (ضمیمه ها احتمالاً به زبان انگلیسی).

🇩🇪 Liegt Ihr Asylentscheid schon eine Weile zurück, aber innert der letzten 30 Tagen haben sich die Umstände merklich verändert oder Sie haben neue Beweise؟ In diesem Fall könnte ein Wiedererwägungsgesuch angebracht sein. Kontaktieren Sie für das Wiedererwägungsgesuch Ihren Anwalt / Ihre Anwältin oder eine Beratungsstelle. Sofern AsyLex Kapazität hat, übernehmen wir dies auch gerne für Sie. Bitte beachten Sie, dass das Wiedererwägungsgesuch sowie sämtliche Beilagen auf Deutsch, Französisch oder Italienisch (Beilagen allenfalls auch auf English) abgefasst sein müssen.

🇫🇷 Est-ce que votre decision d'asile a été rendu il ya un temps, mais durant les 30 derniers jours les circonstances ont changés da manière significative ou vous possédez de nouvelles preuves؟ Dans ce cas, vous pouvez éventuellement daxwazer un réexamen de votre decision d'asile. Contactez immédiatement votre avocat ou un خدمات مشاوره حقوقی. Si AsyLex dispose des capacités, nous serions heureux de vous aider avec votre demande de réexamen. Veuillez prendre note que le recours ainsi que toutes les annexes doivent être fournies en allemand, français ou italien ( éventuellement en anglais).

🇮🇹 La تصمیم سولا توا ریچیستا دی آسیلو è stata presa tempo fa ma negli ultimi 30 giorni le circostanze sono significativamente cambiate oppure sei in grado di fornire nuove اثبات؟ در questo caso potresti avere diritto a richiedere la riconsiderazione della vendime di silo. Contatta immediatamente il tuo avvocato oppure un مرکز حقوقی کمکی. Se AsyLex avrà risorse disponibili, saremo lieti di aiutarti con la tua richiesta di riesame. Tieni presente che l'appello، così come ogni eventuale allegato، deve essere in tedesco، francese oppure italiano (allegati possibili in English).

آیا پناهندگی شما قبلاً انتخاب شده است اما در طول 30 روز گذشته تصمیمات به طور قابل توجهی تغییر می کند یا می خواهید تصمیم بگیرید؟ در این صورت ممکن است شما مجاز به درخواست یک نظر در مورد تصمیم پناهندگی شما باشید. درین صورت موضع با وکیل خود یا یک مرکز پشتیبانی حقوقی تماس بگیرید. در صورت توان و داشتن وقت، ما خوشحال می شوم که به صورت رایگان برای درخواست نظر نظر شما را کمک کنید. لطفا در نظر داشته باشید که هر ضمیمه باید به یکی از زبان های آلمانی، فرانسوی یا ایتالیایی باشد (همچنان ممکن است به زبان انگلیسی باشد).

هل تم قرار دادن اللجوء الخاص بك منذ فترة، ولكن فی خلال ال 30 یوما الماضیة تغیرت الظروف بشكل ملحوظ یا قدمت أدلة جدیدة؟ في هذه الحالة قد يكون لك الحق في طلب إعادة النظر في قرار اللجوء. اتصل فورا بمحامیک أو مركز المساعدة القانونية . إذا كان لدى أسيليكس القدرة، سنكون سعداء لمساعدتك مجانا في طلب إعادة النظر. یرجى العلم بأن الطلب وكذلك أى مرفقات یجب أن تكون باللغة الألمانىة أوالفرنسیة یا الإیطالىة

ውሳኔ ናይ ዑቅባ መሕተቲኻ ኣብ ቀረባ ግዜ መጺካ እንተ ኾነ ግን ኣብ ውሽጢ 30 መዓልታት ሓዲሽ ነገር ምስ ጉዳይካ ዝትሕሓዝ ኣጋጢሙ ተኾይኑ ወይ ውን ሓድሽ መርትዖ እንተ ኣምጺኻ ፡ ጉዳይካ ከም ብሓድሽ ክርአ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ። ንጠበቃኻ ብ ዝቀልጠፈ ርኸቦ ወይ ውን ኣብዚ ሊንክ ምእታው ሓገዝ ሕተት ሕተት A_CC781905-5CDE-3194-BB3B-136BAD5CF58D_ናይ ሕጊ ሓገዝ ኣድራሻታት. ንሕና ኣኽእሎ ተሊና ብ ነጻ ክንሕግዘኩም ድልዋት ኢና። ኣብዚ ክፍለጥ ዘለዎ ናይ ይግባይ ሕቶኻን ተወሳኺ ዶኮሜንትኻን ብ ጀርመን ፍረንች ወይ ውን ጥልያን ጥልያን ኣለዎ (ዶኮሜንት ምናልባት ብ ኢንግልሽ ተኾነ ኣየጸግምን እዩ)።

bottom of page